Domov » Baza znanja HRM » Kako ustrezno izpolniti napotnico za preventivni pregled na medicini dela

izpolnjevanje napotnice za preventivni pregled delavca na medicini dela

Avtor: Davor Denkovski, dr. med., spec. MDPŠ, s sodelavci

Pravilno in natančno izpolnjena napotnica je ključnega pomena, da se pri delavcu opravi ustrezen zdravstveni pregled in poda ocena delazmožnosti (izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev) za predvideno delo.

Poznamo dve vrsti napotnic:

rubrika – POMEMBNI PODATKI IZ OCENE TVEGANJA

Na tem mestu navedite najpomembnejša delovna opravila, ki jih zaposleni opravlja najpogosteje. V primeru dela v proizvodnji navedite stroj ali linijo, na katerih delavec dela, navedite morebitno vožnjo motornih vozil v službene namene, vožnjo viličarja ipd.

Napišite v katerih izmenah bo delavec delal (npr. dopoldansko delo, popoldansko delo, triizmenski delovni čas itn.), navedite število ur na teden in predvideno število nadur.

Delovna oprema in predmeti dela

Med delovno opremo sodijo orodja in naprave, ki jih delavec pri delu uporablja oz. z njihovo pomočjo opravlja svoje delo (npr. telefon, računalnik, osebni avtomobil),

Med predmete dela sodijo materiali (surovine), ki jih delavec obdeluje in izdelki, ki jih proizvede med svojim delom (npr. programer dela z informacijami, programsko kodo, računalniškimi programi)

Izpostavljenost tveganjem (zahteve, obremenitve, škodljivosti)- POMEMBNO!

Pri izpolnjevanju rubrike si pomagajte z oceno tveganja, kjer so opredeljena tveganja za posamezno delovno mesto.

Osredotočite se predvsem na najpomembnejše zahteve, obremenitve in tveganja za zdravje delavca (npr. delo na višini, udeležba v prometu, izpostavljenost hrupu, kemikaliijam, povišana stopnja stresa…).

Ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela

V tej rubriki opišite kateri tehnični, organizacijski, ergonomski in drugi ukrepi so bili izvedeni na tem delovnem mestu (npr. ergonomska ureditev delovnih mest, namestitev novih varnostnih mehanizmov, zamenjava tehnologije, izvedena usmerjena izobraževanja zaposlenih, uvedba fleksibilnega delovnega časa, uvedba programa promocije zdravja pri delu itd.).

Osebna varovalna oprema

Navedite osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na tem delovnem mestu.

Posebne zdravstvene zahteve – pomembno!

Pri tej rubriki si pomagamo delom ocene tveganja, v katerem je pooblaščeni zdravnik medicine dela opredelil zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec za konkretno delovno mesto.

Delavec mora izpolnjevati določene zdravstvene zahteve, da je lahko izpostavljen obremenitvam, tveganjem in škodljivostim, ki so prisotne na delovnem mestu.

Med posebne zdravstvene zahteve na primer sodijo: dober sluh, dobra vidna ostrina, normalno vidno polje, dobro ravnotežje, odsotnost odvisnosti od psihoaktivnih snovi, zmožnost dolgotrajnega sedenja …

Neustreznost delovnega mesta

Napišite kategorije in stanja, za katerae je delovno mesto neustrezno. Npr. ni ustrezno za mladoletne, za nosečnice in doječe matere, za osebe s težjimi okvarami hrbtenice ipd.

Pripombe delodajalca

V to rubriko nam lahko napišete dodatne informacije, za katere je pomembno, da nanje posebej opozorite.

izpolnjevanje napotnice in zdravstveni pregledi zaposlenih – povzetek

Ustrezno izpolnjena napotnica je pogoj za vsebinsko ustrezen zdravstveni pregled in izdajo zdravniškega spričevala. Pomembno je, da so na napotnici navedena vsa pomembna tveganja, obremenitve in zahteve, ki se pojavljajo na konkretnem delovnem mestu, zaradi katerega je bil zaposleni poslan na pregled.

Podlaga za izpolnitev podatkov na napotnici je izjava o varnosti z oceno tveganja (t.i. ocena tveganja), v kateri je specialist medicine dela opredelil posebne zdravstvene zahteve za posamezna delovna mesta ter obsege in roke zdravstvenih pregledov.