Domov » Baza znanja HRM » Vzpostavitev učinkovite promocije zdravja v podjetju

Promocija zdravja pri delu

Avtor: Davor Denkovski, dr. med., spec. MDPŠ

Koncept promocije zdravja pri delu je v osnovi enostaven – potrebno je ugotoviti kateri dejavniki v delovnem okolju slabšajo zdravje zaposlenih, in jih obvladovati z vpeljevanjem

 • ergonomskih,
 • organizacijskih in
 • tehničnih/tehnoloških izboljšav delovnega okolja.

Razlogi za upravljanje z zdravjem v slovenskih podjetjih

Slovenska podjetja* se za ukrepe vzdrževanja in krepitve zdravja zaposlenih odločajo zaradi:

 • zagotavljanja višje produktivnosti zaposlenih,
 • obvladovanja bolniškega staleža,
 • večje pripadnosti zaposlenih,
 • obvladovanje izziva staranja delovne sile,
 • zakonske obveze,
 • dobrih praks v primerljivih podjetjih,
 • večjega ugleda podjetja,
 • znižanja stroškov povezanih s slabim zdravjem zaposlenih,
 • večje konkurenčnosti podjetja
 • in drugih razlogov.

*(rezultati analize razlogov med 250 slovenskimi podjetji).

Koraki izvajanja promocije zdravja v podjetju

Temeljni koraki izvajanja promocije zdravja v delovni organizaciji so:

 1. podpora vodstva in ustanovitev skupine za zdravje
 2. analiza stanja
 3. izbira ciljev z načrtovanjem ukrepov in aktivnosti
 4. izvajanje programa
 5. spremljanje rezultatov in prilagoditev programa

korak 1 – zagotovitev podpore vodstva

Eden ključnih korakov, ki zagotavlja uspeh in dolgoživost programa, je podpora vodstva. (Priporočamo izvedbo izobraževanja za vodstvo in vodje – Razumevanje zdravja zaposlenih | Učinkovito upravljanje z zdravjem v podjetju)

2. ustanovitev skupine za zdravje

Promocija zdravja je najbolj uspešna, če jo izvajajo zaposleni v delovni organizaciji. Odvisno od velikosti podjetja, so priporočeni člani skupine za zdravje:

 • Predstavnik vodstva/lastnik: aktivnostim daje moralni, finančni in organizacijski mandat;
 • Kadrovik: prispeva informacije o splošni klimi, motivaciji, pripadnosti, demografiji, bolniškem staležu;
 • Vodje: imajo znanje o delovnem procesu, kritičnih točkah proizvodnje, pojavljajoči se zdravstveni problematiki pri opravljanju dela;
 • Predstavnik zaposlenih: zastopa stališče zaposlenih, izpostavi probleme in rešitve ter konstruktivno sodeluje. Pomembno je, da je oseba spoštovana s strani zaposlenih in da ji le-ti zaupajo;
 • Interni promotorji zdravja: entuziasti, ki skupini in projektu dajejo dodatno energijo in motivacijo;
 • Pooblaščeni specialist medicine dela: predstavi stanje zdravja in delazmožnosti zaposlenih, zdravstveno problematiko in predlaga rešitve;
 • Strokovni sodelavec VZD: predstavi dejavnike tveganja v delovnem okolju, podatke iz ocene tveganja, varnostnih listov, opravljenih meritev ipd.;

3. Analiza zdravja in stanja

Analiza stanja sodi med pomembnejše faze za načrtovanje učinkovitih ukrepov PZD.

Skupina za zdravje iz dosegljivih podatkov izlušči glavne probleme v zvezi z zdravjem zaposlenih, ki vplivajo na varno, zdravo in učinkovito delo oz. so lahko posledica delovnega okolja in delovnega procesa.

Skupina za zdravje za analizo stanja uporabi:

 • podatke podjetja o bolniškem staležu (zagotovi kadrovska služba)
 • podatke o vzrokih za bolniški stalež (zagotovi medicina dela pri NIJZ)
 • podatke o zdravju in delazmožnosti zaposlenih z zdravstvenih pregledov zaposlenih (medicina dela)
 • podatke o poškodbah pri delu (varnost in zdravje pri delu)
 • podatke v izjavi o varnosti z oceno tveganja (medicina dela in varnost pri delu)
 • podatke o organizacijski klimi in zadovoljstvu (kadrovska služba)
 • podatke o potrebah in pričakovanjih zaposlenih (kadrovska služba)
 • in druge podatke.

4. Načrtovanje ukrepov in aktivnosti

Določitvi ciljev sledi načrtovanje ukrepov, kjer se določi:

 • konkretne aktivnosti in ukrepe,
 • metode dela,
 • vloge posameznikov in
 • časovnico projekta.

5. izvajanje programa

Ko smo sprejeli načrt promocije zdravja, ga dosledno in sistematično izvajamo.

Odvisno od izbranih aktivnosti, so lahko izvajalci slednjih zaposleni v podjetju ali pa zunanji strokovnjaki. Tudi v tej fazi je zelo pomembna ustrezna komunikacija in informiranje zaposlenih o programu, motivacija in spodbujanje k udeležbi.

primeri ukrepov: delo z računalnikom

Če v vašem podjetju zaposleni opravljajo delo z računalnikom, so priporočeni ukrepi:

 • izboljšanje ergonomije: izbira ustreznih stolov, dvižnih miz, ustrezna nastavitev delovnega mesta. Zaposleni naj si pogledajo video kako se pravilno nastavi delovni prostor
 • izvajanje aktivnih odmorov pri delu, tako v pisarni kot pri delu od doma
 • izvedba izobraževanj s področja zdravja hrbtenice in gibal, ergonomije
 • strokovnjak vaše medicine dela ali varnosti pri delu naj pogleda delovna mesta in svetuje glede ustrezne ureditve
 • zaposleni naj imajo možnost posveta s strokovnjakom pri zdravstvenih težavah
 • spodbujajte zaposlene ali jih omogočite udeležbo na vadbi za hrbtenico, v živo ali preko spleta
 • in drugi ukrepi.

primeri ukrepov: stres in psihični napori na delovnem mestu

Če se zaposleni v vašem podjetju srečujejo s povišano stopnjo stresa in psihičnimi napori ter obremenitvami, se priporoča:

 • izobraževanja za zaposlene s področja obvladovanja stresa in krepitve duševnega zdravja
 • dostop do koristnih vsebin s področja: izobraževalne vsebine, videi sproščanja, čuječnosti in meditacije …,
 • izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov za sprostitev in regeneracijo,
 • zaposleni naj imajo možnost posveta s strokovnjaki v primeru vprašanj ali zdravstvenih težav,
 • omogočite zaposlenim udeležbo na vodenem sproščanju ali delavnicah izven dela,
 • ustrezni zdravstveni pregledi zaposlenih
 • in drugi ukrepi.

primeri ukrepov: premeščanje bremen

Če v vašem podjetju zaposleni pri delu premeščajo (dvigujejo) bremena, se priporočajo ukrepi:

 • tehnični in tehnološki ukrepi, ki zmanjšajo potrebo ali pojavljanje premeščanja bremen,
 • izboljšanje ergonomije: zmanjšati težo bremen, pobiranje in odlaganje bremen na ustreznih višinah, …
 • izobraževanje zaposlenih s področja zdravja hrbtenice in gibal pri delu z bremeni,
 • izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov pri delu, namenjenih zaposlenim, ki pri delu premeščajo bremena,
 • možnost posveta s strokovnjaki pri zdravstvenih težavah z gibali,
 • omogočanje udeležbe na vadbi za hrbtenico in premeščanje bremen izven dela, v živo ali preko spleta
 • in drugi ukrepi.

primeri ukrepov – stoječe delo

Če v vašem podjetju zaposleni pri delu večinoma stojijo, se priporočajo ukrepi:

 • izobraževanje zaposlenih s področja zdravja gibal in nog
 • izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov pri delu, namenjenih zaposlenim, ki pri delu stojijo
 • plakati z ustreznimi vajami za vzdrževanje zdravja nog,
 • ukrepi na področju ergonomije in organizacije dela: možnost naslona ali občasnega sedenja, ustrezna obutev, talne podlage…
 • možnost posveta s strokovnjaki pri zdravstvenih težavah z gibali,
 • omogočanje udeležbe na vadbi za gibala in noge
 • in drugi ukrepi.

primeri ukrepov: vožnja v službene namene ali dolgotrajna vožnja na delo

Če zaposleni v vašem podjetju veliko časa preživijo za volanom, se priporočajo ukrepi:

 • dobra ergonomija sedenja: ustrezen in pravilno nastavljen sedež, podloge
 • prekinjanje sedenja in izvajanje usmerjenih aktivnih odmorov med postankom ali v mirovanju,
 • izobraževanje zaposlenih s področja zdravja hrbtenice in gibal s poudarkom na potrebah voznikov in vozačev (preberi članek – Vožnja in zdravje hrbtenice)
 • zaposleni naj imajo možnost posveta pri zdravstvenih težavah, ki ovira sposobnost vožnje,
 • omogočite zaposlenim udeležbo na vadbi za hrbtenico in zdrava gibala, v živo v našem centru ali preko spleta
 • in drugo.

7. evalvacija Rezultatov in prilagoditev PROGRAMA PZd

Izbrani program se lahko evalvira sproti, med samim potekom, ob določenih časovnicah ter po koncu zastavljenega terminskega roka (cilja).

Vrednoti se lahko sodelovanje članov, ovire in težave, nepričakovane dogodke, skladnost z izhodiščnimi cilji oz. med predvidenim in realnim potekom, razloge za morebitna odstopanja od načrta ipd. Glede na rezultate ustrezno prilagodimo nadaljnje aktivnosti.

učinkovit je le podjetju prilagojen program promocije zdravja

Z aktivnostmi za vzdrževanje in krepitev zdravja v podjetju bomo dosegli želene cilje, če bodo izpolnjeni naslednji elementi:

 • vodstvo podpira izvajanje aktivnosti,
 • sestavljena je “skupina za zdravje”, ki bdi nad programom,
 • opravljena je strokovna analiza zdravja in stanja z identifikacijo potreb,
 • določeni so ustrezni cilji in načrtovani ustrezni ukrepi za doseg ciljev,
 • zastavljene aktivnosti se izvajajo,
 • rezultati se evalvirajo in program se po potrebi prilagaja.